Certyfikacja PRINCE2®

1. Jakie instytucje mogą prowadzić szkolenia/egzaminy z zakresu PRINCE2®?
Właścicielem praw autorskich znaku towarowego PRINCE2® jest Biuro Rządu Brytyjskiego i Izby Handlowej (UK Office of Government and Commerce). Autoryzowanymi instytucjami do prowadzenia szkoleń oraz egzaminów z zakresu metodyki PRINCE2® są akredytowane przez APM Group (ATO – Accredited Training Organization) ośrodki szkoleniowe oraz ich członkowie.
2. W jakich projektach można stosować metodykę PRINCE2®?
Metodyka PRINCE2® została stworzona z myślą o komercyjnych projektach, dlatego też może być ona stosowana we wszystkich rodzajach projektów (budownictwo, inżynieria, IT, biznes, finanse, etc.). Początkowo, pierwsza wersja PRINCE® została stworzona z myślą o projektach z sektora IT.

3. Jakie poziomy wiedzy przewiduje metodyka PRINCE2®?
Metodyka PRNCE2® zakłada dwa poziomy wiedzy: Foundation i Practitioner. Zdobyta wiedza na poziomie Foundation oznacza pełne zrozumienie metodyki, zaś na poziomie Practitioner umożliwia praktyczne i samodzielne wykorzystanie metodyki w projektach.

4. Jak długo trwa kurs PRINCE2®?
Kurs na poziomie Foundation trwa 3 dni (z uwzględnieniem egzaminu na koniec 3 dnia kursu). Kurs na poziomie Practitioner jest poszerzeniem zakresu kursu na poziomie Foundation o kolejne 2 dni (z uwzględniem kolejnego pisemnego egzaminu). W przypadku naszych studiów podyplomowych kurs realizowany jest w ramach programu kształcenia opracowanego dla studiów, zatem uczestnicy nie muszą inwestować dodatkowego czasu na 3 dniowe szkolenie. Koszt egzaminu również zawarty jest w cenie studiów podyplomowych.

5. Jak wygląda struktura egzaminu?
Egzamin Foundation:

 • Test wielokrotnego wyboru
 • 75 pytań
 • 5 pytań próbnych, które nie będą zaliczane do ogólnej oceny – pytania te nie są oznaczone
 • 35 wymaganych poprawnych odpowiedzi do zaliczenia testu (na 70 pytań) – 50% poprawnych odpowiedzi zalicza test

Egzamin Practitioner:

 • Test obiektywny (Objective testing format) – odpowiedzi kodowane i oceniane bezstronnie przez weryfikatorów z APM Group®. Typy pytań:
  1. jednokrotnego wyboru – najczęściej wybór jednej z czterech odpowiedzi – tylko jedna jest ważna (w przypadku egzaminu practitioner pytań jednokrotnego wyboru jest niewiele)
  2. pytanie z dwoma poprawnymi odpowiedziami – należy wskazać obie poprawne, spośród pięciu propozycji (punkt zdobywa się tylko gdy wskaże się obie poprawnie)
  3. ocena postawionego twierdzenia- opis zjawiska, zdarzenia itp. (może być prawdziwa lub fałszywa) oraz jego przyczyny (może być prawdziwa lub nie)- możliwe jest 5 odpowiedzi:
   1. prawda, prawda i faktycznie zjawisko wynika z przyczyny
   2. prawda, prawda, ale zjawisko nie wynika z przyczyny
   3. prawda, fałsz
   4. fałsz, prawda
   5. fałsz, fałsz
  4. zestaw zdań (różne liczby od 2 do 8), które należy przyporządkować do poszczególnych opisów, nazw, stanów projektów, właściwych reakcji itp. (podana liczba zdań oraz opisów może być różna) – punkt zdobywa się za każde poprawne przyporządkowanie
 • Egzamin składa się z zestawu pytań (9 pytań głównych z 12 pytaniami szczegółowymi – łącznie 108 pytań) dotyczących opisanego przypadku. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt, czyli łącznie można zdobyć 108 punktów.
 • Czas trwania całego egzaminu łącznie z zapoznaniem się z opisem przypadku to 2h 30min.
 • Open book exam- możliwość korzystania w czasie egzaminu z oficjalnego podręcznika „Managing Successful Projects with PRINCE2®”. W podręczniku:
  1. mogą być zaznaczenia naklejkami poszczególnych rozdziałów
  2. mogą być odręczne zapiski na marginesach
  3. mogą być podkreślenia pisakami, markerami itp.
  4. nie może być wklejonych „żółtych kartek”, luźnych kartek itp.
 • 59 wymaganych proprawnych odpowiedzi (na 108 pytań) – 55% poprawnych odpowiedzi zalicza test

6. Czy szkolenia z PRINCE2® odbywają się w języku polskim czy angielskim?
Oba kursy, Foundation i Practitioner oraz egzaminy, dostępne są w języku polskim oraz angielskim. Podobnie jak materiały szkoleniowe PRINCE2® Manual – “Managing Successful Projects with PRINCE2®”.

7. Czy przewidziane jest przygotowanie przed rozpoczęciem kursu?
Tak. Certyfikowany ekspert wysyła do uczestników szkolenia materiały – “Managing Successful Projects with PRINCE2®”, wraz z przykładowymi pytaniami oraz odpowiednim zestawem pomocy.

ZALETY PRINCE2®

Metodyka PRINCE2® obejmuje ustalone i zatwierdzone dobre praktyki mające zastosowanie do zarządzania projektami.
Metodyka ta może być stosowana do dowolnego rodzaju projektu – i może być z łatwością wdrażana wraz ze specjalistycznymi modelami, charakterystycznymi dla danej branży (‘modele inżynieryjne’ lub ‘cykle życia’).
Metodyka jest powszechnie akceptowana i rozumiana poprzez stosowanie języka zrozumiałego dla wszystkich uczestników projektu.
Metodyka zapewnia również wyraźne zrozumienie odpowiedzialności w projekcie – uczestnicy rozumieją własne role i potrzeby.
Metodyka zawiera określoną strukturę zakresu odpowiedzialności, delegowania, upoważnień i komunikacji.

Na poziomie organizacyjnym metodyka PRINCE2® zapewnia następujące korzyści:

 • Sprzyja spójności prac nad projektem i daje możliwość ponownego wykorzystania atutów danego projektu; ułatwia również mobilność zaangażowanych osób i zmniejsza skutki zmian składu zespołu/przekazywania zadań.
 • Można ją dostosować do indywidualnych potrzeb danej organizacji.
 • Jest nieocenionym narzędziem diagnostycznym, sprzyjającym gwarancji realizacji i oceny prac nad projektem, rozwiązywaniu problemów i przygotowywaniu audytów.
 • Plany są przygotowywane w taki sposób, aby odpowiadały potrzebom na różnych poziomach zespołu zarządzającego, wspierając komunikację i kontrolę.
 • Zapewnia koncentrację uczestników na możliwości realizacji projektu zgodnie z założeniami Uzasadnienia Biznesowego, a nie na postrzeganiu zakończenia projektu jako końca samego w sobie.
 • Definiuje szczegółową, ale oszczędną strukturę raportów.
 • Zapewnia, że interesariusze (w tym sponsorzy i dostawcy zasobów) są reprezentowani w procesie planowania i podejmowania decyzji.
  Przyjęcie metodyki PRINCE2® sprzyja poszerzaniu wiedzy i stałemu rozwojowi organizacji. Zgodnie z metodyką, produkt koncentruje się na wyjaśnieniu (wszystkim zainteresowanym stronom) jakie produkty projekt dostarczy, dlaczego, kiedy, przez kogo i dla kogo.
  Metodyka opiera się na strategii „zarządzania z wykorzystaniem tolerancji”, zapewniającej wydajne i oszczędne wykorzystanie czasu zarządzania (na poziomie korporacji, programu, Komitetu Sterującego czy zarządzania projektem).